Regulamin KONKURSU
Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: „LEGO® Przygoda 2”

(zwany dalej ,,Regulamin”)

 


Pliki do pobrania:


1 Postanowienia ogólne

 • 1.1. Organizatorem konkursu "LEGO® Przygoda 2" (zwanego dalej "Konkursem") jest spółka Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280546, NIP: 521-344-54-09, kapitał zakładowy: 50.000 zł (zwana dalej "Organizatorem").
 • 1.2. Fundatorem nagród w Konkursie wymienionych w pkt. 4 Regulaminu są następujące spółki:
  a) GALAPAGOS Sp. z o.o., ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, NIP: 521-344-54-09,
  b) Cenega Spółka Akcyjna, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, NIP: 521-008-52-35,
  c) LEGO Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, NIP: 526-101-14-94.
 • 1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 1.4. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem dedykowanej aplikacji zamieszczonej na www.galapagos.com.pl/LEGOPRZYGODA (zwanej dalej ,,Aplikacją Konkursową” lub ,,Stroną Konkursową”).
 • 1.5. Konkurs trwa w okresie od dnia 27.05.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku do godziny 23:59 (zwanym dalej ,,Czasem Trwania Konkursu”).
 • 1.6. Udział w Konkursie i zakup filmu DVD „LEGO® Przygoda 2” oznaczonego naklejką konkursową powinien zostać dokonany w Czasie Trwania Konkursu.  
 • 1.7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, który reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.
 • 1.8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu.
 • 1.9. Konkurs ani żaden ze składników Aplikacji Konkursowej nie jest loterią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 847).
 • 1.10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2 Zasady Konkursu

 • 2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy podjąć działania określone w pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2 Regulaminu:
 • 2.1.1. w Czasie Trwania Konkursu zakupić w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej jeden egzemplarz „LEGO® Przygoda 2” na DVD wydany przed Organizatora (spółkę Galapagos Sp. z o.o.), oznaczony naklejką konkursową;
 • 2.1.2. dokonać zgłoszenia powyższego zakupu oraz swojego zamiaru udziału w Konkursie za pomocą Aplikacji Konkursowej (zamieszczonej na stronie www.galapagos.com.pl/LEGOPRZYGODA), czyli:
  • podać unikalny kod (8 znaków) z ulotki załączonej wewnątrz opakowania DVD filmu ,,LEGO® Przygoda 2” biorących udział w promocji;
  • rozwiązać poprawnie krótki test ze znajomości filmu „LEGO® Przygoda 2”;
  • zamieścić w Aplikacji Konkursowej opis swojego ulubionego bohatera filmu „LEGO® Przygoda 2” wraz z uzasadnieniem wyboru – maksymalnie 1.500 (jeden tysiąc pięćset znaków) (zwany dalej „Pracą Konkursową”);
  • wypełnić formularz konkursowy, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail (zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są zawarte w pkt. 8 Regulaminu);
  • zaznaczyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat;
  • zaakceptować warunki Regulaminu poprzez oznaczenie wskazanego pola w formularzu (pole obowiązkowe);
  • opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej od Organizatora poprzez oznaczenie wskazanego pola w formularzu (pole nieobowiązkowe);
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu przez Organizatora poprzez oznaczenie wskazanego pola w formularzu (pole obowiązkowe) (zwanego dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 • 2.2. Zgłoszenie Konkursowe należy przesłać w Czasie Trwania Konkursu (decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego przez Aplikację Konkursową). Zgłoszenia Konkursowe wysłane przed lub po Czasie Trwania Konkursu nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 • 2.3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • 2.4. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Zgłoszeń Konkursowych przez różnych Uczestników Konkursu, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało zgłoszone wcześniej, co oznacza w szczególności, że Zgłoszenie Konkursowe zgłoszone później może zostać wykluczone z udziału w Konkursie.
 • 2.5. W Konkursie można wziąć udział dowolną liczbę̨ razy poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego spełniającego wymogi Regulaminu, jednak może zostać́ nagrodzony tylko jednokrotnie.
 • 2.6. W razie cofnięcia przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora po dokonaniu Zgłoszenia Konkursowego, Organizator zastrzega, że Zgłoszenie Konkursowe takiego Uczestnika Konkursu zostanie wykluczone z udziału w Konkursie. 

3. Uczestnicy

 • 3.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”).
 • 3.2. Podanie fałszywych lub nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia Konkursowego.
 • 3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym fundatorów nagród wskazanych w pkt. 1.2 Regulaminu) oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 • 3.4. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 3.3 Regulaminu, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Nagrody

 • 4.1. Nagrodami w Konkursie, w zależności od zajętego miejsca, są poniższe produkty (nagrody rzeczowe) wraz z nagrodami pieniężnymi: 
 • 1 x zestaw klocków LEGO® PRZYGODA 2: Dom Emmeta/Rakieta ratunkowa – wartość 1 (jednej) sztuki 279,99 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto + nagroda pieniężna w wysokości określonej w pkt. 4.2 Regulaminu, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – nagroda I stopnia za zajęcie 1. (pierwszego) miejsca;
 • 10 x gra LEGO® PRZYGODA 2 na PS4 - wartość 1 (jednej) sztuki 169,99 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto + nagroda pieniężna w wysokości określonej w pkt. 4.2 Regulaminu, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – nagroda II stopnia za zajęcie miejsca nr od 2. (drugiego) do 11. (jedenastego);
 • 5 x zestaw klocków LEGO® PRZYGODA 2: Terenówka Rexa - wartość 1 (jednej) sztuki 139,99 zł (sto trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto + nagroda pieniężna w wysokości określonej w pkt. 4.2 Regulaminu, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – nagroda III stopnia za zajęcie miejsca nr od 12. (dwunastego) do 16. (szesnastego);
 • 15 x zestaw klocków LEGO® PRZYGODA 2: Trójkołowiec Emmeta - wartość 1 sztuki 69,99 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto + nagroda pieniężna w wysokości określonej w pkt. 4.2 Regulaminu, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – nagroda IV stopnia za zajęcie miejsca nr od 17. (siedemnastego) do 31. (trzydziestego pierwszego);
 • 15 x zestaw filmowych gadżetów LEGO® PRZYGODA 2  - wartość 1 zestawu – 37,99 zł (trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto + nagroda pieniężna w wysokości określonej w pkt. 4.2 Regulaminu, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych - nagroda V stopnia za zajęcie miejsca nr od 32. (trzydziestego drugiego) do 46. (czterdziestego szóstego);
  (zwane dalej pojedynczo „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”).
 • 4.2. Wszystkie nagrody rzeczowe określone w pkt. 4.1 Regulaminu zostały powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11 % (jedenaście i jedenaście dziesiątych procenta) wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie zwycięzcom Konkursu wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1509 z późniejszymi zmianami).
 • 4.3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 • 4.4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 • 4.5. Zwycięzcom może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przepada ona bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia określone Regulaminem.
 • 4.6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w pkt. 2 i 3 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi.

5. Zasady przyznawania i sposób wydawania nagród w Konkursie

 • 5.1. Komisja konkursowa w trzyosobowym składzie, powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”) wybierze – spośród Zgłoszeń Konkursowych dokonanych prawidłowo oraz zgodnie z Regulaminem - 46 (czterdzieści sześć) Zgłoszeń Konkursowych zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w pkt. 5.5 Regulaminu i przyzna Uczestnikom Konkursu, którzy dokonali tych Zgłoszeń Konkursowych, zajęte w Konkursie miejsca od 1. (pierwszego) do 46. (czterdziestego szóstego) – w zależności od wyboru Komisji Konkursowej. W zależności od zajętego miejsca w Konkursie zwycięzca otrzyma Nagrodę I, II, III, IV lub V stopnia, zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu.
 • 5.2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w terminie do 08.11.2019 roku.
 • 5.3. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.
 • 5.4. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
 • 5.5. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zgłoszeń Konkursowych, których autorzy zostaną nagrodzeni, kierując się następującymi kryteriami: zgodność uzasadnienia z tematem Konkursu, pomysłowość i oryginalność uzasadnienia oraz walory literackie uzasadnienia. Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane przez Komisję Konkursową jako zwycięskie, zwany jest w treści Regulaminu ,,Zwycięzcą” lub ,,Zwycięzcą Konkursu”.
 • 5.6. Organizator zawiadomi Zwycięzców Konkursu o wygranej najpóźniej do dnia 12.11.2019 roku. Zwycięzcy Konkursu powiadamiani są o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 • 5.7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia Nagrody w zwrotnej wiadomości e-mail oraz przesłania w wiadomości e-mail danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki Nagrody oraz numer telefonu do dnia 18.11.2019 roku.
 • 5.8. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z udziału w Konkursie takiego Uczestnika Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, w szczególności narusza prawa lub dobra osób trzecich lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Sposób realizacji nagród

 • 6.1. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora, pod adres wskazany przez Zwycięzcę w e-mailu potwierdzającym, w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 5.7 Regulaminu, za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru.
 • 6.2. W przypadku nieodebrania Nagrody, pomimo awizowania przez Pocztę Polską lub próby doręczenia przez kuriera, Nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Organizatora, a prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa.

7. Reklamacje

 • 7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie nie później niż do dnia 01.02.2020 roku, na następujący adres Organizatora: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego.
 • 7.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • 7.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 7.4. O wyniku reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie wymienionym w pkt. 7.3 Regulaminu na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Dane osobowe

 • 8.1. [Administrator] Informujemy, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. spółkę Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa (zwaną dalej również „Administratorem”).
 • 8.2. [Kontakt z Administratorem] W razie pytań do Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub zamiaru zrealizowania przysługujących Uczestnikom Konkursu praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, prosimy o kontakt z Organizatorem poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres: Galapagos Sp. z o.o. ul. Jordanowska 12, Warszawa 04-204 lub e-mailem wysłanym na adres: RODO@galapagos.com.pl. Wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności e-mailem wysłanym na adres: RODO@galapagos.com.pl lub poprzez kontakt na ww. adres pocztowy Organizatora.
 • 8.3. [Dobrowolność podania danych osobowych] Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępnili oni swoje dane osobowe, a mianowicie działań związanych z należytym przeprowadzeniem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 8.4. [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora jest zgodne z prawem, ponieważ:
  1. Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w Konkursie, zgodnie z pkt. 2.1.2 lit. g) Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) <sup>1</sup>
  2. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, obejmujących rozpatrywanie reklamacji, jak również kierowanie i obrona przed roszczeniami, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych Organizatora (tylko wówczas, gdy Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z pkt. 2.1.2 lit. f) Regulaminu) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO1).
 • 8.5. [Prawo do cofnięcia zgody] Uczestnicy Konkursu mogą w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • 8.6. [Okres przetwarzania] Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, tj. Czas Trwania Konkursu oraz okres do dnia wydania Nagród Zwycięzcom Konkursu, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem, a w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (o ile Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z pkt. 2.1.2 lit. f) Regulaminu) - do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tych celach.
 • 8.7. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Organizatorem, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, firmy przewozowe lub kurierskie, Poczta Polska, a także zaufane podmioty będące zewnętrznymi dostawcami usług na rzecz Organizatora (np. podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, księgowe i rachunkowe, usługi biegłego rewidenta, podatkowe, prawne, marketingowe i PR, usługi monitoringu CCTV, usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów itp.)
 • 8.8. [Prawa Uczestników Konkursu] Zgodnie z przepisami RODO1 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto Uczestnicy Konkursu mają również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych z przyczyn związanych z ich szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania ich danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora jako administratora, w tym również przetwarzania ich danych w celach marketingowych (o ile Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z pkt. 2.1.2 lit. f) Regulaminu).
 • 8.9. [Skarga do organu nadzorczego] Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem ich danych osobowych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych.

 • 9.1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej przekazywanej Organizatorowi wraz ze Zgłoszeniem Konkursowym. Uczestnik Konkursu zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika Konkursu okaże się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Pracę Konkursową Uczestnika Konkursu.
 • 9.2. Uczestnik Konkursu, dokonując Zgłoszenia Konkursowego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego świata, na początkowo czas oznaczony 5 (pięciu) lat, przy czym po upływie 5 (pięciu) lat umowa licencyjna przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi Konkursu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2- (dwu-) letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do: a. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych; b. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie; c. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy); d. wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; e. promocji i reklamy, merchandisingu; f. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej; g. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 • 9.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do Pracy Konkursowej oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej.
 • 9.4. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w pkt. 9.2 Regulaminu.
 • 9.5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej i jego Opracowań.
 • 9.6. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 • 9.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie  przez Organizatora. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie jego Pracy Konkursowej z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Pracy Konkursowej, usunięcie fragmentów jego Pracy Konkursowej lub dodanie do niej nowych elementów, jak również umieszczanie jego Pracy Konkursowej obok lub w sąsiedztwie innych Prac Konkursowych.

10. Postanowienia końcowe.

 • 10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie www.galapagos.com.pl/LEGOPRZYGODA z możliwością jego pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym Uczestnika Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 • 10.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • 10.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).